PAIEŠKA
Tinklalapio taisyklės

DĖMESIO !!!

 • Šios svetainės administracija niekaip nėra susijusi su prekių pardavimu, neteikia pirkėjo - pardavėjo apsaugos,o tik sutekia svetainės resursus informacijos apsikeitimui.

Tinklalapio taisykles sudaro Bendrosios tinklalapio taisyklės, Privatumo politika, Pirkimo sąlygos bei Registracijos ir sąrašų galiojimo nuostatos.

BENDROSIOS TINKLALAPIO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Tinklalapio www.norusalis.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tinklalapio (toliau – Tinklalapis)  ir tinklalapio vartotojų (toliau – Vartotojai) teises, pareigas bei atsakomybę, numato paslaugų teikimo Tinklalapyje sąlygas bei tvarką. Taisyklės taikomos visiems Tinklalapyje besilankantiems ar Tinklalapio paslaugomis besinaudojantiems Vartotojams.

2. Tinklalapio bei paslaugų aprašymas

Tinklalapis sukurtas siekiant teikti elektroninės prekybos paslaugas. Vartotojas, norintis naudotis Tinklalapio paslaugomis, registruojasi Tinklalapyje ir gauna prieigą prie Tinklalapio srities, kurioje gali pateikti informaciją apie save. Jis taip pat gali skaityti kitų Vartotojų pateiktą informaciją, už Tinklalapio Administratoriaus nustatytą mokestį gali įsigyti daugiau paslaugų.
Tinklalapyje veikia diskusijų sritis, kurioje Vartotojai gali diskutuoti. Vartotojai patys atsako už registracijos ar naudojimosi Tinklalapio paslaugomis metu pateiktos informacijos teisingumą bei jos atnaujinimą jai pasikeitus. Jie registruodamiesi įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, LR įstatymų bei norminių aktų bei nepažeisti teisėtų trečiųjų šalių interesų. Tinklalapyje registracijos ar diskusijų metu pateikta Vartotojų informacija yra specialiai nesekama ir netikrinama išskyrus tuos atvejus, kai kiti vartotojai pateikia skundą dėl rastos įžeidžiančios ar kitos netinkamo turinio informacijos. Tinklalapio Administratorius neatsako už vartotojų pateiktą informaciją, bet turi teisę blokuoti ar pašalinti ją pateikusio asmens anketą iš tinklalapio, ištrinti neetiškus komentarus diskusijose, pažeidžiančius šias Taisykles, LR įstatymus ar trečiųjų šalių interesus.
Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Vartotojai patys atsako už tokios įrangos įsigijimą.

3. Draudžiama informacija

3.1. Tinklalapyje draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą; platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją, seksualines paslaugas, seksualinius iškrypimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas, ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą; pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus; sudaro komercinę paslaptį arba kitą slaptą informacija; būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą; grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui; pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.
Prie draudžiamos informacijos priskiriamos ir programos su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir/arba kitų interneto svetainių saugumą; prašymai arba reklama; nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas; privati informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuri kita privati informacija; dvigubas publikavimas arba masinių elektroninių laiškų siuntinėjimas bei kita informacija, kuri neleistina skelbti pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus, susitarimus.
3.2. Draudžiama informacija, paskelbta Tinklalapyje, bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.
3.3. Pastebėjusius draudžiamą informaciją Tinklalapyje prašome nedelsiant informuoti Administratorių e. p. info@norusalis.lt.

4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

4.1. Visos intelektinės teisės į ženklą www.norusalis.lt bei Tinklalapyje pateikiamą tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso Administratoriui, jeigu jame nenurodyta kitaip.
4.2. Autorinės teisės į www.norusalis.lt pateikiamą informaciją priklauso fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie yra nurodyti Tinklalapyje šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Tinklalapyje gali būti publikuojama ir trečiųjų šalių medžiaga, tačiau Administratorius neatsako už jos turinio tikslumą ir pagrįstumą.
4.3. Griežtai draudžiama Tinklalapyje paskelbtą informaciją be Administratoriaus raštiško sutikimo naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse. Dėl leidimo prašome kreiptis e. p. adresu info@norusalis.lt. Gavus sutikimą šalia publikuojamos medžiagos privaloma nurodyti Tinklalapį kaip šaltinį – pateikti Tinklalapio logotipą ir aktyvią nuorodą į jį.
4.4. Vartotojai, Tinklalapyje skelbiantys ar Administratoriui siunčiantys informaciją (tekstus, nuotraukas, komentarus ir kt.), autoriaus teises į ją suteikia Administratoriui. Administratorius Vartotojui už šią informaciją neatlygina.

5. Asmens duomenų apsauga

Visa Tinklalapyje esanti informacija, susijusi su Vartotojų asmens duomenimis, yra tvarkoma vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Tinklalapio Privatumo sąlygomis ir laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pateikta informacija saugoma pasitelkiant modernias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šią informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

6. Atsakomybė

6.1. Tinklalapis ir jo Administratorius stengiasi užtikrinti pačią aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl techninių ar kitų gedimų trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, per kurias teikiamos Tinklalapio paslaugos.
6.2. Tinklalapis ir jo Administratorius neatsako už Vartotojų Tinklalapyje pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies Vartotojui atsiųstos informacijos turinį, jo nekontroliuoja ir niekaip kitaip nedaro jam įtakos.
6.3. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Tinklalapis ir jo Administratorius neatsako už juose pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.
6.4. Tinklalapis ir jo Administratorius neatsako už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Vartotojas pateikė neteisingus duomenis apie save. Tinklalapis ir jo Administratorius taip pat neatsako už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl kitų Tinklalapio informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Vartotojas, naudodamasis Tinklalapio paslaugomis, privalo imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir pats atsako už jo asmeninio kompiuterio apsaugą.
6.5. Tinklalapis ir jo Administratorius neatsako už Vartotojo patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Tinklalapio ir jo Administratoriaus aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.
6.6. Vartotojas savarankiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Tinklalapyje teikiamomis paslaugomis.
6.7. Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui Vartotojui yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas ar nuoroda, Vartotojas pats atsako už kodo ar nuorodos atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Tinklalapio Vartotojui suteiktu atpažinimo kodu ar nuoroda, Tinklalapis ir jo Administratorius tokį asmenį laiko tinkamu vartotoju ir neatsako už informacijos atskleidimą ir dėl to atsiradusius žalingus padarinius.

7. Paslaugų nutraukimas

Tinklalapis ir jo Administratorius turi teisę neįspėję Vartotojų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti Tinklalapyje teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

8. Pranešimai

Jei Vartotojas turi pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su Tinklalapiu, jis gali kreiptis e. p. adresu info@norusalis.lt ar kitais Administratoriaus nurodytais kontaktais.

9. Taisyklių keitimas

Tinklalapis ir jo Administratorius turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles pranešdamas apie tai Tinklalapyje. Jei Vartotojas naudojasi Tinklalapiu po to, kai pakeitimai yra atlikti, tai reiškia, kad jis su pakeitimais sutinka.

10. Taisyklių galiojimas

Šios Taisyklės pradeda galioti nuo Vartotojo apsilankymo Tinklalapyje momento ir galioja visą laikotarpį, kol jis naudojasi Tinklalapis ir jo Administratoriaus paslaugomis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.


PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo politikos sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis tinklalapyje www.norusalis.lt (toliau – Tinklalapyje) tvarkomi interneto vartotojų (toliau – Vartotojų) duomenys.
Tinklalapyje pateikti Vartotojų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Duomenų tvarkymas

Tinklalapis  pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris apsilanko Tinklalapyje ir naudojasi jo paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Tinklalapis ir jo Administratorius gali rinkti ir panaudoti Vartotojo duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą registracijos formoje ar kitur Tinklalapyje nurodytą informaciją) tam, kad apdorotų Vartotojo pateiktas užklausas ir paslaugų užsakymus. Šie duomenys gali būti naudojami ir kitais apibrėžtais tikslais, įskaitant Vartotojų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam duoda atskirą išankstinį sutikimą.
Ne asmeniniai Vartotojų duomenys, t. y. duomenys, susiję su Vartotojų Tinklalapyje ir (arba) pasinaudojus Tinklalapiu užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojų tapatybės. Tinklalapis ir jo Administratorius pasilieka teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Vartotojų asmeniniai duomenys neatskleidžiami trečiosioms šalims jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavus išankstinio Vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privaloma tai padaryti.

3. Informacija Jūsų kompiuteryje

Tinklalapis ir jo Administratorius pasilieka teisę įrašyti informaciją (paprastai vadinamą „cookie“) į Vartotojo kompiuterį, kai jis lankosi Tinklalapyje. Ši informacija palengvina Vartotojui naudojimąsi Tinklalapiu bei užtikrina, kad kiekvienąkart jam lankantis Tinklalapyje nereikėtų iš naujo pateikti savo duomenų.
Vartotojas gali šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodamas savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.
Tinklalapis ir jo Administratorius neatsako už Vartotojo asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Tinklalapis ir jo Administratorius neatsako ir už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą ir tais atvejais, kai į juos Vartotojas patenkate per Tinklalapyje esančias nuorodas.
Tinklalapis ir jo Administratorius rekomenduoja susipažinti su kiekvieno aplankyto tinklalapio privatumo sąlygomis atskirai.

4. Informacijos saugumas

Tvarkant Tinklalapyje pateiktą Vartotojo informaciją naudojamos saugios organizacinės ir techninės priemonės, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Vartotojas, pateikdamas savo asmens duomenis Tinklalapyje, sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi pagal Tinklalapio Taisykles bei Sąlygas.

5. Pranešimai

Jei Vartotojas turi pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su Tinklalapiu, jis gali kreiptis e. p. adresu info@norusalis.lt ar kitais Administratoriaus nurodytais kontaktais.

6. Sutikimas

Vartotojai, pateikiantys informaciją Tinklalapyje, sutinka, kad pateikti duomenys būtų tvarkomi taip, kaip numatyta tinklalapio taisyklėse ir šiose Sąlygose.

7. Sąlygų keitimas

Tinklalapis ir jo Administratorius turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Vartotojams Tinklalapyje ir (arba) Vartotojų nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Vartotojas naudojasi Tinklalapiu po to, kai pakeitimai yra atlikti, tai reiškia, kad jis su pakeitimais sutinka.

8. Baigiamosios nuostatos

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

PIRKIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekių ar paslaugų el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas šias paslaugas teikiančiame tinklalapyje. Pirkėjui užsisakant paslaugas ar prekes el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų jau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas ar prekes el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje ar kurioje kitoje tinklalapio dalyje, kurioje numatyta galimybė pirkti, patvirtina savo apsisprendimą pirkti paspausdamas atitinkamą mygtuką („Pirkti“ ar kt.). Laikoma, kad jis susipažino ir sutinka su Pirkimo sąlygomis, kurios pateiktos tinklalapio informacijos dalyje bei papildomai yra pateikiamos Pirkėjui susipažinti jo registracijos tinklalapyje metu arba prieš patvirtinant pirkimą.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse Pirkėjui numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekių ar paslaugų el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje Pirkėjas gali:
2.1.1. būdamas registruotas šio tinklalapio vartotojas – siūlomas didesnis paslaugų ir prekių pasirinkimas;
2.1.2. nebūdamas registruodamas šio tinklalapio vartotojas – siūlomas mažesnis paslaugų ir prekių pasirinkimas.
2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekių ar paslaugų, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą). Jei tokie duomenys jau buvo pateikti registracijos metu, jis turi patvirtini jų teisingumą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte numatyti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti registracijos ar pirkimo metu pateiktų ar gautų duomenų. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie registracijos ar pirkimo metu pateiktų ar gautų duomenų atskleidimą, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą blokuoja Pirkėjo prieigą. Dėl naujų prieigos duomenų suteikimo šalys susitaria atskirai.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekių ar paslaugų el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje šių Taisyklių ir kitose šio tinklalapio informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo ir pardavimo sutarties su tinklalapiu pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodydamas atsisakomą paslaugą ar pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo paslaugos suteikimo ar daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Paslauga laikoma panaudota ir jos atsisakymas nepriimamas, jei Pirkėjas po paslaugos užsakymo dienos naudojosi jam suteikta prieiga.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje suteikiama teise pirkti prekių ar paslaugų, sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės  ar tinklalapio darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve bei tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos ar pirkimo formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas pagal šalių sutartą prekių pristatymo kainą. Pirkėjui pageidaujant, prekes Pirkėjas gali atsiimti pats Pardavėjo buveinėje arba kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje.
4.5. Pirkėjo užsakytas paslaugas Pardavėjas įsipareigoja suteikti iš karto po apmokėjimo patvirtinimo arba per laikotarpį, kurio reikia toms paslaugoms suteikti. Tokiu atveju šalys dėl paslaugų suteikimo laiko susitaria papildomai.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje ir visame tinklalapyje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo apsisprendimą pirkti paspausdamas atitinkamą mygtuką („Pirkti“ ar kt.), o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš nurodytų bankų: AB banku „Swedbank“; AB banku SEB; AB banku DNB; banku „Danske“; banku „Nordea“; Ūkio banku; AB banku „Citadelė“, Šiaulių banku, UAB Medicinos banku. Pinigus Pirkėjas perveda į tinklalapį administruojančios UAB „Kadipė“ atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pervedimu –  tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į tinklalapį administruojančios UAB „Kadipė“ atsiskaitomąją sąskaitą.
5.4.3. Atsiskaitymas „Maxima LT“ kasose.
5.4.4. Atsiskaitymas Lietuvos spaudos ir „RKiosk“ kioskuose.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsdamas. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris ar kt.).
6.4. Ilgiausias prekių pristatymo Pirkėjui terminas – 10 darbo dienų nuo apmokėjimo gavimo dienos. Šis terminas yra preliminarus ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, prekės komplektacija neatitinka numatytosios.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant prekes pristačiusiam asmeniui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.
6.8. Pirkėjo užsakytas paslaugas Pardavėjas įsipareigoja suteikti iš karto po apmokėjimo patvirtinimo arba per laikotarpį, kurio reikia toms paslaugoms suteikti. Tokiu atveju šalys dėl paslaugų suteikimo laiko susitaria papildomai.

7. Prekių kokybė ir garantijos.

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje ar tinklalapyje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie prekės esančiame aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje ar tinklalapyje siūlomos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, kurią numato atitinkami teisės aktai.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) pagal 8.1. punktą, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, informavęs Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir nurodęs grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.7. Kokybiškos kosmetikos ir higienos prekės nekeičiamos ir negali būti grąžinamos.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos ar pirkimo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve ar tinklalapiu.
9.3. Užsiregistravęs ar užpildęs pirkimo formą Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės ar tinklalapio teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės ar tinklalapio naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas neatsako už juose esančią informaciją ar jų vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali rengti el. parduotuvėje ir visame tinklalapyje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas nutraukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas negalioja atgaline data.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos ar pirkimo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo tinklalapio skiltyje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

REGISTRACIJA IR SĄRAŠŲ GALIOJIMAS

  1.    Registracija tinklalapyje yra nemokama. Registracijos metu būtina užpildyti žvaigždute pažymėtus laukus.
  2.    Pasibaigus registracijai vartotojas gali pasirinktinai paskelbti metus galiojantį vieną Bendrąjį dovanų sąrašą (jį sudaro 20 įrašų) arba penkis norimus Proginius dovanų sąrašus (juos sudaro po 10 įrašų), kurie taip pat galioja metus nuo jų pasirinkimo dienos. Proginius dovanų sąrašus galima sudaryti ne tik įprastinėms progoms, bet ir toms, kurios svarbios tik tinklalapio lankytojui – pvz., registruotas tinklalapio lankytojas gali pasirinkti arba vėliau papildomai užsisakyti dovanų sąrašą „Mano asmeninė proga“, „Staigmena arba kyšis“ ir kt.
  3.    Registruotas tinklalapio vartotojas bet kuriuo metu gali nusipirkti daugiau dovanų sąrašų bei juos papildyti norimu kiekiu įrašų. Norimų įsigyti dovanų sąrašų kiekis yra neribojamas. Kiekvieno papildomo proginio dovanų sąrašo kaina metams – 5 Lt. Bendrojo dovanų sąrašo, kai jį norima pirkti, kaina metams – 10 Lt. 10 papildomų pozicijų proginiame ar bendrajame dovanų sąraše metams kainuoja 5 Lt. Sąrašas, kuris buvo papildytas perkamomis pozicijomis, galioja 1 metus nuo jo papildymo užsakymo dienos.
  4.    Pasirinktą Bendrąjį ar Proginius dovanų sąrašus galima pildyti iš karto po registracijos arba autoriui patogiu kitu laiku.
  5.    Iki pateiktame dovanų sąraše numatytos progos likus 1 mėn. jo autoriui siunčiamas priminimas, kad jis peržiūrėtų ir atnaujintų savo dovanų sąrašą.
  6.    Likus 10 kalendorinių dienų iki dovanų sąrašo galiojimo pabaigos jo autoriui siunčiamas pranešimas apie besibaigiantį paslaugos galiojimą.
  7.    Jei dovanų sąrašo autorius nepratęsia dovanų sąrašo galiojimo, sąrašas lieka jo darbo srityje, jis sąrašą gali redaguoti, bet sąrašas yra nematomas kitiems tinklalapio lankytojams. Dovanų sąrašo galiojimą galima pratęsti kada panorėjus.
  8.    Pirkdamas papildomą dovanų sąrašą ar papildomas dovanų sąrašo pozicija, vartotojas moka už paslaugos galiojimą vieną mėnesį, tačiau suteikta paslauga naudojasi dar 11 mėnesių nemokamai.
  9.    Už registracijos metu bei dovanų sąrašuose skelbiamą informaciją atsako ją pateikę vartotojai.

  KALENDORIUS

  «« Liepa 2024 »»
  PrAnTrKePeŠeSk
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22
  23
  2425262728
  293031    

  2017 M. HOROSKOPAS

  Vardadieniai


  Informacijos šaltinis: www.day.lt

  Dienos patarlė


  Informacijos šaltinis: www.day.lt

  DRAUGŲ PAIEŠKA

  Vardas arba pavardė:
  El. pašto adresas

  Naujienų prenumerata

  Jūsų vardas:
  Jūsų el. paštas: